متات؛ رویش دوباره زندگی در بافت قديم

فهرست بناها

نام اثر استان شهرستان شماره ثبت تاريخ ثبت قدمت آخرين نشاني
برج  مقبره  موسوم  به  طغرل تهران ري 147 1310/10/15 سلجوقيان-قرن 6 هـ .ق خ ابن بابويه - خ چشمه علي
تپه  چشمه علي  و قلعه تهران ري 202 1313/01/25 پيش از تاريخ- تاريخي-اسلامي           خ ابن بابويه -خ چشمه علي
كوه  نقارخانه تهران ري 203 1313/01/25 سلجوقيان شرق جاده ورامين - شمال شرقي شهر ري
مقبره  بي بي  شهربانو تهران ري 256 1315/03/30   شمال  شرقي  ري
امامزاده  زيد تهران تهران 259 1315/03/30   محله  بازار ـ انتهاي  جنوبي  بازار بزازان
مسجد سپهسالار-مدرسه عالي  شهيدمطهري تهران تهران 260 1315/03/30 قاجاريه خيابان  نظاميه
عمارت  نظاميه  و نقاشيهاي  آن تهران تهران 261 1315/03/30 قاجاريه ميدان  بهارستان
آستانه  حضرت  عبدالعظيم  وبقاع  متصل آن تهران ري 406 1334/11/11 مغول-صفويه-قاجاريه شهرري - انتهاي بلوار آرامگاه
تپه  ميل تهران ري 407 1334/11/11 ساساني مسير جاده ورامين  ـ محل  ده  قلعه  نو
زندان  هارون  -زندان  خان - تهران تهران 408 1334/11/11 قرن 4 هـ .ق 13 كيلومتري  مشرق  تهران - نزديك جاده خراسان
بقعه  سيد اسماعيل تهران تهران 409 1334/11/11 قرن 9 و 13 هـ .ق بين  خيابانهاي گذر جمهوري  و مولوي
منار واقع  در محله  پامنار تهران تهران 410 1334/11/11 قرن 13 هـ .ق محله  پامنار
مدرسه  سپهسالار قديم تهران تهران 411 1334/11/11 قرن 13 هـ .ق خ ناصرخسرو - كوچه مروي
مدرسه  خان  مروي تهران تهران 412 1334/11/11 قرن 13 هـ .ق خ ناصرخسرو - كوچه مروي
مدرسه ومسجد شيخ عبدالحسين  درمحله بازار تهران تهران 413 1334/11/11 قرن 13 هـ .ق خ خيام - بازار پاچنار
مسجد حاج رجبعلي در محله درخونگاه  سنگلج تهران تهران 414 1334/11/11 قرن 13 هـ .ق در منطقه  سنگلج  محله  گلوبندك
مسجدمرحوم  سيدعزيزالله دربازارچهارسوق تهران تهران 415 1334/11/11 قرن 13 هـ .ق بازار تهران - غرب چارسوق بزرگ
عمارت  تخت  مرمر تهران تهران 416 1334/11/11 قرن 12 و 13 هـ .ق ميدان پانزده خرداد
ابنيه سلطنتي  مربوط ومتصل  به كاخ گلستان تهران تهران 417 1334/11/11 قرن 12 و 13 هـ .ق ميدان پانزده خرداد
دو بناي  سلطنتي  در سلطنت آباد تهران تهران 418 1334/11/11 قرن 13 هـ .ق خيابان پاسداران - چهارراه حسين آباد
كاخ  صاحبقرانيه  -نياوران - تهران تهران 419 1334/11/11 قرن 13 هـ .ق خيابان نياوران
ساختمان  كلاه  فرنگي  عشرت آباد تهران تهران 648 1346/01/23 قاجاريه ميدان  عشرت آباد -پاسگاه  عشرت آباد-
بقعه امامزاده قاسم تهران شميرانات 908 1351/01/28 صفويه در مجاورت  كوهستان  شميران
امامزاده  صالح تهران شميرانات 909 1351/01/28 قرن 7 و 8 هـ .ق ميدان  تجريش ، بازار تجريش
بقعه  سرقبر آقا تهران تهران 927 1351/05/28 قاجاريه تهران _خيابان صاحب جمع
بناي  شهياد -برج  آزادي - تهران تهران 1008 1353/12/26 قرن 14 (1350ه.ق) خ آزادي - ميدان آزادي
دروازه  قديمي  محمديه تهران تهران 1096 1354/06/15   ميدان  محمديه
آرامگاه  رضاشاه (تخريب شد) تهران ري 1329 1355/11/20   زاويه  بناي  حضرت  شاه  عبدالعظيم  ـ شهر ري
كاخ  سلطنتي  فرح آباد تهران تهران 1331 1355/11/20 قاجاريه تهران -ميدان شهداء - انتهاي خيابان فرح آباد
عمارت باشگاه بانك  ملي ايران -سردار اسعد تهران تهران 1349 1355/10/06 قاجاريه خيابان  فردوسي
يخچال  خليلي (تخریب شد) تهران تهران 1369 1356/01/22 معاصر تهران-خيابان 17شهريور - ايستگاه درخشان - انتهاي خيابان درخشان
خانه  مستوفي  الممالك تهران تهران 1505 1356/02/02 اواخر قاجار گذر مستوفي  تهران
مجموعه  بازار تهران تهران تهران 1540 1356/08/02 صفويه-قاجاريه محدود به خيابان پانزده خرداد - خيابان مصطفي خميني - خيابان شوش
چهار سوق  بزرگ  بازار تهران تهران تهران 1541 1356/08/02 زنديه-قاجاريه بازار چهل  تن
بناي  مجلس  شوراي ملي  وساختمانهاي ملحق تهران تهران 1605 1357/03/03 قاجاريه ميدان  بهارستان
كاخ  مرمر تهران تهران 1606 1357/03/30 پهلوي خيابان وليعصر - تقاطع جامي
كليساي  سورپ  گورك تهران تهران 1621 1357/04/19 اواخر صفويه خ وحدت اسلامي - بازارچه قوام الدوله
مسجد آقا محمود تهران تهران 1635 1363/06/25 اواخر صفويه خيابان  پامنار
مسجد امام  خميني تهران تهران 1667 1363/07/01 قاجاريه(1224ه.ق) جنوب  شرقي  ميدان  15 خرداد
موزه  هنرهاي  ملي تهران تهران 1732 1369/11/28   ميدان  بهارستان
مدرسه  دارالفنون تهران تهران 1748 1375/06/11 اواخر قاجار ابتداي خيابان ناصرخسرو
مسجد قندي تهران تهران 1760 1375/08/26 قاجاريه خاني آباد ـ خ  تختي
موزه  ايران  باستان  و كتابخانه تهران تهران 1765 1375/08/26 معاصر خ  امام  خميني  ـ خ  سي تير
عمارت  كلاه  فرنگي  وندامتگاه  مركزي قصر تهران تهران 1766 1375/08/26 قاجاريه خ  دكتر شريعتي  ـ خ  پليس
خانه  امام  جمعه تهران تهران 1772 1375/08/26 قاجاريه خ  ناصر خسرو ـ كوچه  امام  جمعه  شماره 37
آشيانه  قديمي  فرودگاه  قلعه  مرغي تهران تهران 1788 1375/09/12 معاصر غرب  جواديه  راه آهن  ـ خ  قلعه مرغي
مسجد جامع  تهران تهران تهران 1793 1375/09/19 قاجاريه بازار تهران  ـ شرق  مسجد امام  خميني
بقعه  ابن  بابويه تهران ري 1816 1375/10/05 قاجاريه شهر ري -خ ابن بابويه
منزل  شهيد رجايي(ره) تهران تهران 1832 1375/11/24 معاصر خ مجاهدين اسلام ـكوچه شهيداجانلو
ساختمان  كوشك تهران تهران 1834 1375/11/24 اواخر قاجار-معاصر ميدان  فردوسي  ـ خ  فردوسي  ـ خ  كوشك
حسينيه  جماران تهران تهران 1853 1376/02/15 معاصر خ  شهيد دكتر باهنر ـ جماران
خانه حضرت امام خمینی(ره تهران تهران 1854 1376/02/15 معاصر خ  شهيد دكتر باهنر ـ جماران
عمارت  باغ  فردوس تهران تهران 1876 1376/05/11 قاجاريه خ  وليعصر ـ كوچه  بخشايش
منزل  مشيرالدوله  پيرنيا تهران تهران 1899 1376/05/11 قاجاريه خ لاله زارنو
مدرسه  فيلسوف الدوله تهران تهران 1910 1376/05/11 قاجاريه خ مصطفي خميني - بين چهارراه سيروس و چهارراه مولوي - بازار سيد اسماعيل - ( حوزه علميه)- پلاك 7
برج  آب  بانك  ملي تهران تهران 1911 1376/05/11 قاجاريه خ  فردوسي  ـ محوطه  بانك  ملي
سر در قورخانه  تهران تهران تهران 1912 1376/05/11 قاجاريه خ  امام  خميني  -ره - ـ ابتداي  خ  خيام
امامزاده  معصوم (س) تهران تهران 1913 1376/05/11 صفويه-قاجاريه خ  قزوين  خ  هلال  احمر
مسجد مجدالدوله تهران تهران 1939 1376/09/16 قاجاريه خ  امام خميني  مجاور بيمارستان  سينا
موزه  و كتابخانه  ملك تهران تهران 1940 1376/09/06 قاجاريه خ  15 خرداد ضلع  شمالي  راسته  بازار
مجموعه  كاخ  موزه  سعدآباد تهران شميرانات 1957 1376/10/24 قاجاريه تا معاصر حد فاصل  ميدان  دربند و تجريش
باغ و سفارت ايتاليا -فرمانيه تهران تهران 1965 1376/12/02 قاجاريه خ  شهيد دكتر لواساني  باغ  فرمانيه
بازار شهرري تهران ري 1967 1376/12/02 اواخر قاجار جنب حرم حضرت  عبدالعظيم
سردر باغ  ملي تهران تهران 1968 1376/02/02 اواخر قاجار خ  امام  خميني
ميدان  حسن  آباد تهران تهران 1977 1377/01/16 قاجاريه محل  تقاطع  خ  حافظ از شمال  به  جنوب
قلعه  گبري تهران ري 1982 1377/01/16 ساساني- قرن 3 و 4 هـ .ق سه راه امين آباد - خ شهيد مصطفي خميني
مدرسه  البرز تهران تهران 2000 1377/02/01 پهلوي(1303 ه.ش) محدوده  شمال غربي  تقاطع  خيابان  انقلاب
باغ  و گورستان  ظهيرالدوله تهران شميرانات 2001 1377/02/01 قاجاريه خ دربند - خ ظهيرالدوله
بقعه  جوانمرد قصاب تهران ري 2002 1377/02/01 قاجاريه تهران-بزرگراه شهيد رجايي- سه راه علي آباد
موزه  آبگينه  و سفالينه تهران تهران 2014 1377/02/19 قاجاريه تهران  -خ  30 تير جنب كوچه نوبهار
مدرسه  ومسجد ميرزاابوالحسن  معمارباشي تهران تهران 2018 1377/03/06 قاجاريه محله  عودلاجان  ـ باغ  پسته  بيك
بقعه  شيخ  عبدالله  دوريستي  -طرشتي تهران تهران 2021 1377/03/06 قرن 8 هـ .ق خيابان  آزادي  نرسيده  به  ميدان  آزاد
منزل  قوام الدوله  -وثوق - تهران تهران 2024 1377/03/06 قاجاريه شهر تهران -بهارستان -چهارراه سرچشمه
مجموعه  كاخ  نياوران تهران شميرانات 2025 1377/03/06 قاجاريه و پهلوي تهران  - شميرانات  -نياوران
مدرسه  محمديه تهران تهران 2037 1377/03/30 زنديه بازار تهران  ـ راسته  بازار مسجد جامع
باغ  و عمارت  عين الدوله تهران تهران 2042 1377/04/04 قاجاريه پاسداران - گلستان 5 - خ مبارك آباد - كوي ياس
خانه  -زادگاه - مرحوم  دكتر حسابي تهران تهران 2070 1377/04/29 اواخر قاجار خ  وحدت  اسلامي  ـ خ  حاج  ترخاني  پلاك 47
خانه  پروفسور عدل تهران تهران 2081 1377/05/11 پهلوي(1310 ه.ش) خ وليعصر - روبروي كاخ مرمر - پلاك 4 و 6
دانشكده  علوم  اجتماعي  -باغ  نگارستان تهران تهران 2082 1377/05/11 قاجاريه ضلع ش ميدان بهارستان جنب سازمان برنامه
آرامگاه  مرحوم  سيد محمد طباطبايي تهران ري 2097 1377/05/27 قاجاريه(1300 ه.ق) ميدان  مركزي  شهرري
خانه  امير خسرو افشار تهران تهران 2126 1377/06/23 پهلوي اول شرق خ خاقاني مقابل دانشگاه تربيت معلم
ميدان  مشق تهران تهران 2130 1377/07/12 قاجاريه محدوده بين  -خ -امام  خميني  وسي  تير
عمارت  مسعوديه تهران تهران 2190 1377/10/27 قاجاريه(1295 ه.ق) ميدان  بهارستان
مقبره  آقا شيخ  هادي  نجم آبادي تهران تهران 2240 1377/10/27 قاجاريه خيابان امام خميني - خ شيخ  هادي
حسينيه  آقا سيد هاشم تهران تهران 2268 1377/12/03 قاجاريه شمال -خ -جمهوري  حدواسط ميدان  استقلال
باغ  و سفارت  انگليس  در تهران تهران تهران 2280 1378/01/09 قاجاريه گوشه شمال غربي تقاطع خ فردوسي وجمهوري
نقش  برجسته  قاجاري  چشمه  علي تهران ري 2284 1378/01/09 قاجاريه(1248 ه.ق) خ -چشمه علي  خ -شهيدتقوي  نيا
امامزاده  عبدالله تهران ري 2313 1378/02/14 صفويه-قاجاريه خ -فدائيان  اسلام - سه راه ورامين
ساختمان مرحوم دكترسياوش شقاقي تهران تهران 2322 1378/01/23 اواخر قاجار خ سعدي - شهيد قائدي-هدايت سابق
مهدكودك  سابق  دانشگاه  تهران تهران تهران 2347 1378/04/29 قاجاريه اميرآباد شمالي خ 16 كوچه مدرسه
بيمارستان  وزيري  نجم آبادي ( نجميه) تهران تهران 2383 1378/06/02 قاجاريه خيابان حافظ بعد از چهارراه جمهوري
ساختمان  گيو تهران تهران 2415 1378/06/30 1310 تا 1320 خ انقلاب - نبش خ صباي جنوبي
بناي فرهنگي  ـ تاريخي مدرسه ،مقبره مسجد تهران تهران 2443 1378/08/18 قاجاريه تهران  خيابان  15 خردادكوچه تكيه دولت
دانشگاه  تهران تهران تهران 2445 1378/08/18 پهلوي(1313 ه.ش) ميدان  انقلاب  -خيابان  انقلاب - از شرق به خ قدس واز غرب به خ 16 آذر
عمارت  اعلم  السلطنه تهران تهران 2490 1378/08/26 قاجاريه خيابان حافظ - چهارراه عزيزخان - بن بست ايرانيان-كنار تالاربورس
خانه  هدايت تهران تهران 2491 1378/08/26 اواخر قاجار خ سعدي - خ شهيد تقوي -جنب بيمارستان امير
عمارت  كوشك  فخرالدوله  -مدرسه  روشنگر تهران تهران 2492 1378/08/26 قاجاريه كوشك - فخر الدوله - خ بهارستان - خ قائن
عمارت  دبيرستان  فيروز بهرام تهران تهران 2494 1378/08/26 پهلوي اول خيابان ميرزاكوچك خان از جنوب به خ جمهوري
عمارت  كليساي  طاطاوس تهران تهران 2500 1378/08/26 قاجاريه خيابان  مولوي  بازارحضرتي  كوچه  ارامنه
موزه  حيات  وحش  هفت  چنار تهران تهران 2528 1378/09/15 پهلوي اول تهران -شمال ميدان  بريانك  ضلع  شرقي - خ اعتماد
خانه  فاضل  عراقي -بيمارستان  دادگستري تهران تهران 2568 1378/11/11 قاجاريه مشروطيت غرب  ميدان  فردوسي  كوچه پارس
امامزاده  سيد نصرالدين  -ع - تهران تهران 2683 1379/03/17 صفويه-قاجاريه ضلع غربي  خ خيام  بين  15خردادو ميدان محمديه
كليساي  انجيلي  -كليساي  پطرس  مقدس تهران تهران 2684 1379/03/17 قاجاريه خ  امام  خميني  -ره - خ  سي  تير
مسجد مدرسه  و آب  انبار معير تهران تهران 2687 1379/03/17 قاجاريه خ  خيام  نرسيده  به  ميدان  محمديه  كوچه آب انبار
گورستان  ارامنه تهران تهران 2688 1379/03/17 اواخر قاجار جنوب  خ پيروزي  و شرق  خ 17شهريورمنطقه دولاب
سقاخانه  گذر قلي تهران تهران 2691 1379/03/17 قاجاريه خ خيام  محله سنگلج گذرقلي  نبش  سه راه بازارچه
عمارت  كلاه  فرنگي  (بي  سيم) تهران تهران 2693 1379/03/17 پهلوي(1319 ه.ش) خ دكترشريعتي  مقابل  خ  شهيدقندي  داخل محوطه
مدرسه  و كليساي  ژاندارك تهران تهران 2928 1379/09/20 اوايل پهلوي حدفاصل خ جمهوري ،منوچهري ،لاله زار،فردوسي
خانه  و موزه  مقدم تهران تهران 2929 1379/09/20 اواخر قاجار ضلع  شمالي  امام خميني (ره ) خيابان شيخ هادي
ساختمان  صندوق  پس اندازبانك  ملي ايران تهران تهران 2930 1379/09/20 پهلوي خ  فردوسي  جنب  بانك  مركزي  و فروشگاه تعاون
عمارت  آسياب  والي تهران تهران 3029 1379/11/03 قاجار خ  مازندران  ـ خ  والي
عمارت  كاظمي تهران تهران 3030 1379/11/03 قاجار خ  15 خرداد ك  امامزاده  يحيي  ك  ابوالقاسم
منزل  موتمن  الاطباء تهران تهران 3104 1379/12/25   خيابان  پامنار- كوچه نوري زاده
ساختمان  اداره  پست  ايران تهران تهران 3500 1379/12/25 پهلوي اول خيابان امام خميني -مقابل خيابان خيام
پل  تاريخي  كرج تهران كرج 3501 1379/12/25 سلجوقيان كرج-داخل ورودي جاده كرج چالوس
مجموعه  ميدان  راه  آهن  و آثار فرهنگي تهران تهران 3639 1379/12/25 پهلوي اول تهران - خ ولي عصر - ميدان راه آهن
حمام مصباح كرج تهران كرج 3790 1380/06/12 اوايل قاجار شهر كرج - محله قديمي مصباح
حمام تاريخي كن تهران تهران 3791 1380/06/12 قاجاريه شهر تهران - بخش كن - محله اسماعيليان
كاخ مظفري دارآباد تهران تهران 3792 1380/06/12 قاجاريه شهر تهران - انتهاي خيابان دارآباد - ضلع شمال شرقي محوطه بيمارستان مسيح دانشوري
جاده تهران شمال و آثار داخل حريم (توچال) تهران تهران 3808 1380/02/18 پهلوي دوم شهرستان شميرانات - ارتفاعات البرز - قله توچال
مزار شهداي هفت تير و هشت شهريور تهران تهران 3838 1380/02/25 جمهوري اسلامي اتوبان تهران قم - بهشت زهرا
سراي  ميزاني تهران تهران 3971 1380/07/10   شمال غرب ميدان محمديه
موسسه  باستان  شناسي  دانشگاه  تهران تهران تهران 4200 1380/07/10 پهلوي اول خ وليعصر-بالاتر از پارك دي -روبروي خيابان پسيان
خانه امير بهادر(انجمن آثارمفاخر فرهنگي) تهران فيروزكوه 4411 1380/09/05 قاجاريه شهرستان تهران - خيابان ولي عصر - جنوب ميدان منيريه - خ شهيد علي اكبر شيري
خانه جلال الدين تهراني تهران تهران 4568 1380/10/11 قاجاريه شهرستان تهران - ضلع غربي خيابان ري - نرسيده به سه راه امين حضور
حمام انصاري تهران تهران 4569 1380/10/11 قاجاريه تهران ضلع جنوبي ميدان منيريه -خ ولي عصر -خ فرهنگ جنب كوچه قدسي
خانه نيما يوشيج تهران تهران 4603 1380/10/11 پهلوي تهران -شهرستان شميرانات -تجريش-خ دزاشيب خ رمضاني -كوچه رهبري
كاروانسراي سرخ حصار تهران تهران 4636 1380/10/11 قاجاريه-معاصر 8 كيلومتري  جاده تهران -دماوند
كليساي ميناس مقدس تهران تهران 4680 1380/10/11 قاجاريه(1223 ه.ش ) شهرستان تهران - ده ونك
ساختمان سابق كلانتري بازار آهنگران تهران تهران 4745 1380/11/23 قاجاريه اتهران -خيابان پانزده خرداد-كوچه  بازارآهنگران -كوچه كلانتري پلاك 42
دبيرستان انوشيروان دادگر تهران تهران 5626 1380/12/25 پهلوي(1315 ه.ش) شهرستان تهران - خيابان انقلاب - حد فاصل حافظ و ولي عصر (عج) كوچه سعيد
خانه اتحاديه (پايگاه انتقال خون) تهران تهران 5627 1380/12/25 معاصر شهرستان تهران - انقلاب - خيابان وصال - تقاطع طالقاني
باغ مستوفي الممالك وبناهاي موجود درآن تهران تهران 5806 1381/03/25 قاجار تهران - خيابان سئول - ميدان پيروزان - خيابان شهيد مسئوا صابري
گراند هتل تهران تهران 6528 1381/07/07 اواخر قاجار شهرستان تهران - جبهه غربي خيابان لاله زار - روبروي كوچه بوشهري
تئاتر نصر تهران تهران 6529 1381/07/07 اواخر قاجار شهرستان تهران - جبهه غربي خيابان لاله زار - روبروي كوچه بوشهري
بناي موزه هنرهاي معاصر تهران تهران 7068 1381/11/12 پهلوي شهرستان تهران - ميدان انقلاب - خيابان كارگر شمالي - نرسيده به چهار راه فاطمي
كليساي حضرت مريم (ع) تهران تهران 7237 1381/11/12 پهلوي(1938 ه.ش) شهرستان تهران - خيابان ميرزا كوچك خان
ساختمان بانك شاهي تهران تهران 7440 1381/11/12 قاجاريه شهرستان تهران - ضلع شرقي ميدان امام خميني (ره)
بناي سفارتخانه دانمارك تهران تهران 7441 1381/11/12 قاجاريه شهرستان تهران - خيابان لاله زار- حد فاصل كوچه معماري مخصوص و خيابان سروش الدين تقوي
بناي معبد آدريان تهران تهران 7442 1381/11/12 قاجاريه شهرستان تهران - خيابان ميرزا كوچك خان
مجموعه ساختمانهاي خيابان فخر آباد تهران تهران 8008 1381/12/26 قاجاريه شهر تهران منطقه 13 شهرداري مابين خيابانهاي فخر آباد  مشكي و خورشيد ( ناطقي)
زندان قصر تهران تهران 8009 1381/12/27 پهلوي شهر تهران - خيابان شريعتي - خيابان پليس - سه راه زندان
مجموعه ساختمانهاي سازمان ثبت احوال كشور تهران تهران 9261 1382/05/07 پهلوي اول تهران - خيابان امام خميني (ره) - تقاطع خيابان شيخ هادي
مجموعه ساختمانهاي سازمان ثبت اسنادواملاك تهران تهران 9262 1382/05/07 پهلوي اول تهران - خيابان امام خميني (ره) - مجموعه ميدان مشق
خانه رهنما تهران تهران 9281 1382/05/07 قاجاريه خيابان شهيد باهنر (نياوران ) به سمت ميدان تجريش بعد از ميدان ياسره بن بست آهنگ
كاروانسراي قاجاري تهران ري 9493 1382/05/14 قاجاريه شهر ري - خيابان حضرتي - بر شمالي كوچه پاچنار
بيمارستان نجميه تهران تهران 9494 1382/05/14 قاجاريه شهر تهران - خيابان حافظ چهار راه عزيز خاني
خانه دكتر علي شريعتي تهران تهران 9718 1382/05/27 معاصر تهران - خيابان فاطمي غربي - خيابان جمالزاده - كوچه نادر - پلاك 10
باغ و عمارت خيابان صبا تهران تهران 9944 1382/06/11 اواخر قاجار خيابان انقلاب اسلامي ( نرسيده به تقاطع خيابان وليعصر ) ، خيابان صباجنوبي - نبش كوچه سرمد
ارگ تاريخي تهران تهران تهران 10000 1382/06/23 صفويه-قاجاريه-معاصر  
تئاتر پارس تهران تهران 10402 1382/07/01 پهلوي اول تهران - خيابان لاله زار - كمي پائين تر از كوچه اتحاديه در طبقه دوم پاساژ پارس
منزل انيس الدوله تهران تهران 10403 1382/07/01 قاجاريه تهران - خيابان وليعصر (عج) - بالاتر از خيابان مولوي - روبروي ساختمان مهديه
منزل زنده ياد مهدي اخوان ثالث تهران تهران 10404 1382/07/01 پهلوي تهران خيابان دكتر فاطمي - خيابان ششم - كوچه خجسته - پلاك 31
سفارت انگلستان تهران تهران 10405 1382/07/01 قاجاريه تهران - خيابان قلهك - مابين پل صدر و خيابان دكتر شريعتي و خيابان شهيد ستار كسائي و خيابان دولت
منزل استاد محمد علي سپانلو تهران تهران 10406 1382/07/01 پهلوي دوم تهران - انتهاي بلوار كشاورز - ابتداي خيابان جمالزاده شمالي - بن بست سرو
خانه ملك شهر ري تهران ري 10407 1382/07/01 قاجاريه شهرستان ري - خيابان شهيد فدائي - كوچه باغ ملك
بيمارستان امام خميني (ره) تهران تهران 10409 1382/07/01 پهلوي(1327 ه.ش) تهران - شمال شرقي ميدان توحيد
دانشگاه تربيت معلم تهران تهران 10410 1382/07/01 پهلوي(1314 ه.ش) تهران - شمال خيابان انقلاب ( دروازه دولت )
حمام قبله ( حمام خانم) تهران تهران 10411 1382/07/01 صفويه تهران - خيابان پانزده خرداد به طرف پل آهنگ - بازارچه نايب السطلنه - كوچه قبله
عمارت قصر ياقوت سرخه حصار تهران تهران 10412 1382/07/01 قاجاريه تهران - 7 كيلومتري از چهارراه تهران پارس در سمت راست جاده تهران جاجرود
سراي اميد تهران تهران 10413 1382/07/01 پهلوي اول تهران - خيابان پانزده خرداد - بعد از خيابان ناصرخسرو
خانه تاريخي كوچه هفت تن ( بازار تهران) تهران تهران 10414 1382/07/01 قاجاريه تهران - امتداد جنوبي چهارسوق بزرگ - راسته بازار مسگرها - ضلع شرقي بازار مسگرها
خانه امين الضرب تهران تهران 10415 1382/07/01 قاجاريه تهران - خيابان امير كبير - نبش خيابان ايران
خانه رهاوي تهران تهران 10417 1382/07/01 اواخر قاجار- پهلوي تهران - خيابان سعدي - خيابان برادران شهيد قائدي - نبش كوچه نفيسي - سمت راست - اولين ساختمان
كاروانسراي خانات تهران تهران 10418 1382/07/01 قاجاريه تهران - خيابان شهيد مصطفي خميني - شمال ميدان امين السلطان - جنب كوچه كريمي
كافه و هتل نادري تهران تهران 10446 1382/07/01 معاصر( پهلوي اول) تهران - خيابان جمهوري - نرسيده به چهارراه استانبول - ايستگاه نادري
بازارچه قوام الدوله تهران تهران 10840 1382/11/02 قاجاريه تهران - شرق ميدان وحدت اسلامي (شاهپور سابق)- امتداد شرقي - غربي به سوي بازارچه معيرالممالك
خانه نصير الدوله ( آصفي) تهران تهران 10847 1382/11/02 قاجاريه تهران - خيابان امير كبير - كوچه شهيد جاويدي (كوچه ميرزا محمود وزير) انتهاي كوچه مدرس
باغ دربند (خانه شيخ خزعل) تهران تهران 10849 1382/11/02 قاجاريه تهران - شمال ميدان قدس - محل تقاطع خيابان دربند و خيابان شهيد فناخسرو
خانه مدد چي تهران تهران 10854 1382/11/02 اوايل پهلوي تهران - خيابان هدايت - حدفاصل خيابانهاي ظهيرالاسلام و تنكابن - كوچه حاج محمد جوادي - پلاك 16
پارك شفق تهران تهران 10855 1382/11/02 پهلوي دوم تهران - خيابان جمال الدين اسد آبادي - كوچه شهيد قنبري - جنب كوچه امير تهراني
حسينيه ارشاد تهران تهران 10857 1382/11/02 پهلوي دوم تهران - خيابان دكتر شريعتي -نرسيده به بلواز مير داماد - نبش خيابان گل نبي
خانه متين دفتري تهران تهران 10862 1382/11/02 پهلوي اول تهران - خيابان فلسطين - پائين تر از خيابان جمهوري اسلامي - كوچه شهيد فلاح زادگان (‌سيمرغ)
خانه شريف العلماء (افراسياب) تهران تهران 10863 1382/11/02 قاجاريه تهران - خيابان امير كبير - خيابان دكتر ديالمه بين كوچه امين و كوچه مقدم فر
محل جامعه معلولين ايران تهران تهران 10864 1382/11/02 پهلوي دوم تهران-خيابان مجاهدين اسلام - تقاطع خيابان ابن سينا و خيابان مجاهدين اسلام
خانه قائمي (تخریب شد) تهران تهران 10865 1382/11/02  پهلوي اول تهران - خيابان اميركبير - خيابان شهيد احمد احمدي ( گوته) كوچه شهيد اسماعيل شفيعي پلاك 8
خانه مسكوني آقاي دولو تهران تهران 10866 1382/11/02  پهلوي اول تهران - خيابان مجاهدين اسلام - خيابان شهيد غلامرضا مسعود استنكافي - كوچه قائن پلاك 12
بنياد شهيد دكتر بهشتي تهران تهران 10867 1382/11/02 پهلوي اول تهران - خيابان مجاهدين اسلام - بين كوچه مجاهد و كوچه نوراني
تماشاگه زمان ( خانه حسين خداداد ) تهران تهران 10868 1382/11/02 قاجاريه تهران - خيابان ولي عصر- خيابان زعفرانيه (شهيد فلاحي) نبش خيابان منصور ( برزين بغدادي)
خانه ملك الشعرا بهار تهران تهران 10869 1382/11/02 پهلوي اول تهران - خيابان طالقاني - خيابان ملك الشعراء بهار - كوچه گوهر - پلاك 9
خانه استاد ابوالحسن صبا تهران تهران 10870 1382/11/02  پهلوي اول تهران - خيابان جمهوري - خيابان ظهيرالاسلام - نبش كوچه صبا
مهمانسراي شركت نفت تهران تهران 10871 1382/11/02 پهلوي تهران-خ ولي عصر-خ شهيد مرتضي فياضي-خ الهيه-نبش خ بوستان
امامزاده يحيي تهران تهران 11196 1383/07/25 پهلوي اول تهران - خيابان ري - ك امامزاده بحيي
خانه تيمورتاش تهران تهران 11197 1383/07/25 پهلوي اول تهران - شمال غرب پادگان باغشاه سابق - داخل محوطه دانشگاه فرماندهي و ستاد
مسجد ميرزا موسي تهران تهران 11198 1383/07/25 قاجاريه تهران - خ ناصرخسرو - كوچه پله نوروزخان
ساختمان روغن نباتي جهان تهران تهران 11199 1383/07/25 پهلوي اول تهران - خ وحدت اسلامي - تقاطع خ پانزده خرداد - نبش بن بست داداش زاده
خانه شاعران تهران تهران 11200 1383/07/25 پهلوي تهران - خ شهيد كلاهدوز- نبش ك نعمتي - پلاك 1
خانه رضا خان تهران تهران 11201 1383/07/25 اواخر قاجار تهران - خ امام خميني - نرسيده به ميدان حسن آباد - خ سادات شريف
خانه فرهنگي نوفل لوشاتو تهران تهران 11202 1383/07/25 پهلوي اول تهران - خ حافظ - خ نوفل لو شاتو - نبش كوچه شهيد احمد محمد بيك
تكيه نياوران تهران تهران 11203 1383/07/25 قاجاريه تهران - خ شيهد باهنر- بعد از كاخ نياوران - نبش خ مسجد
انجمن حكمت وفلسفه ايران تهران تهران 11204 1383/07/25 پهلوي اول تهران -خ حافظ - خ نوفل لوشاتو- نرسيده به خ وليعصر - نبش كوچه شهيد آراكيان
مسجد فخر تهران تهران 11205 1383/07/25 پهلوي دوم تهران - خ ابن سينا - نبش خ شهيد مشكي
خانه جلال آل احمد تهران تهران 11206 1383/07/25 اواخر قاجار تهران - خ خيام - خ شهيد كاركن اساسي ( گذر قلي ) پ 75
مسجد و مدرسه خازن الملك تهران تهران 11207 1383/07/25 قاجاريه تهران - خ 15 خرداد - كوچه سيد ولي - مجاورت امامزاده سيد ولي
مسجد ومدرسه مشيرالسلطنه تهران تهران 11208 1383/07/25 قاجاريه تهران - خ مولوي - بعد از چهارراه تشكيلات - كوچه تشكري موحد
مسجدومدرسه حاج قنبرعلي خان تهران تهران 11209 1383/07/25 قاجاريه تهران - خ مصطفي خميني - بالاتر از چهارراه سيروس - ك شهيد علي مرادي ( تقوي )
مسجدنظام الدوله تهران تهران 11210 1383/07/25 قاجاريه تهران - خ ناصرخسرو - ك ناظم الاطباء
خانه عزيزالسلطان(مليجك) تهران تهران 11211 1383/07/25 قاجاريه تهران - خ سعدي جنوبي- پايين تراز چهارراه استقلال ( مخبرالدوله ) -ك بانك ملت - باشگاه بانك ملت
كليساي ارتدوكس تهران تهران 11212 1383/07/25 پهلوي دوم تهران - خ مفتح - ترسيده ب خيابان طالقاني - نبش كوچه عطارد
ورزشگاه شهيد فهميده تهران تهران 11213 1383/07/25 پهلوي دوم تهران -خيابان فياض بخش - ضلع شمالي پارك شهر
خانه فخرالدوله تهران تهران 11214 1383/07/25 قاجاريه تهران - دروازه شميران - خ مصطفي خميني - خ فخر آباد
تكيه تجريش تهران تهران 11215 1383/07/25 قاجاريه تهران - ميدان تجريش - ضلع شمالي آستان مقدس امامزاده صالح
خانه نصيرالدوله (اتاق آئينه خانه) تهران تهران 11243 1383/09/07 قاجاريه تهران - خ اميركبير- ك شهيد هداوند - ك مرآت - پلاك 20
عمارت قديمي كوچه نظاميه تهران تهران 11244 1383/09/07 پهلوي اول تهران- ميدان بهارستان - كوجه نظاميه - كوچه شهيد حسن اصالت پلاك 41
خانه توماس توماسيان تهران تهران 11377 1383/11/10 پهلوي دوم تهران - ضلع شمالي خيابان سميه - حد فاصل خيابانهاي فرصت شيرازي و ايرانشهر
ساختمان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهران تهران 11400 1383/12/24 پهلوي دوم-جمهوري اسلامي تهران - خيابان آزادي - نبش زنجان جنوبي
مسجد معزالدوله تهران تهران 11463 1383/12/24 قاجاريه تهران- سه راه امين حضور- خيابان ايران- خيابان شهيد احمد احمدي
خانه قديمي صالح تهران تهران 11464 1383/12/24 پهلوي اول تهران - خيابان حافظ - بعد از تقاطع جمهوري - كوچه اميري - پلاك 27
چهار سوق چوبي تهران تهران 11465 1383/12/24 قاجاريه تهران- ميدان وحدت اسلامي - خيابان فروزش - تقاطع كوچه هاي مهدي رضائي و عليرضا زندي ( گذرمهدي خاني )
خانه جلال آل احمد و سيمين دانشور تهران تهران 11466 1383/12/24 پهلوي دوم تهران- خ شريعتي- حدفاصل خيابان شهيد برادران واعظمي و ميدان قدس - خيابان شهيد تقي رفعت ك بيژن پ 16
مسجد امام حسين (ع) تهران تهران 11467 1383/11/10 پهلوي دوم تهران - خيابان انقلاب - ميدان امام حسين
خانه كوچه دبيرالملك (فخرالملك) تهران تهران 11688 1383/12/24 اواسط قاجاريه تهران - خيابان امير كبير- كوچه عليرضا جاويدي - كوچه فخرالملك ( دبيرالملك ) پلاك 17
خانه و باغ اتحاديه تهران تهران 12057 1384/04/12 قاجار تهران -ما بين خيابان لاله زار وفردوسي -كوچه اتحاديه
خانه ناصرالدين ميرزا تهران تهران 12214 1384/04/30 قاجاريه تهران -خ ناصرخسرو-خ صوراسرافيل -ناصرالدين ميرزا -پلاك 16
سقاخانه كربلائي عباس تهران تهران 12215 1384/04/30 قاجاريه تهران - خ وحدت اسلامي-خ البرز
عمارت خيابان صداقت (تخریب شد) تهران تهران 12216 1384/04/30 اواخر قاجار تهران چهار راه لشكر-خ هاشم معيري-خ صداقت -بن بست كاووسي پلاك 061
ساختمان آموزش كودكان استثنائي تهران تهران 12217 1384/04/30 پهلوي اول تهران -خ جمهوري اسلامي خ صف-پلاك 90
بناي حسينيه دزاشيب تهران تهران 12218 1384/04/30 قاجاريه تهران خ دزاشيب-خ شهيد كريمي-( بو علي)
تئاتر شهر تهران تهران 12276 1384/04/30 پهلوي دوم تهران-ضلع غربي پارك دانشجو-چهار راه ولي عصر
حمام كدخدا تهران تهران 12277 1384/04/30 قاجاريه تهران -خ خيام-بازار عباس آباد-كوچه كد خدا-پلاك 41
مقبره شاهزاده گرجي تهران تهران 12278 1384/04/30 قاجاريه تهران -محدوده خ پاسدار گمنام - خ رضائي و خ دوازدهم فروردين -شمال بزرگراه محلاتي
فرهنگسراي نياوران تهران تهران 12279 1384/04/30 پهلوي دوم تهران -سمت غربي خ پاسدارن -روبروي پارك نياوران
خانه كيانيان تهران تهران 12280 1384/04/30 قاجاريه تهران -خ دكتر شريعتي- خ يخچال -پلاك 11
امامزاده قاضي الصابر تهران تهران 12539 1384/05/11 قاجاريه تهران- خ ونك- خ مجيد پور- خ امامزاده - ضلع جنوبي دانشگاه الزهرا
گرمابه قرقانيها تهران تهران 12540 1384/05/11 قاجاريه تهران- تقاطع خ 15 خرداد- خ ري- كوچه احمد جمشيدپور
خانه مفيدي تهران تهران 12541 1384/05/11 پهلوي دوم تهران- جبهه شمالي- خ خواجه نصرالدين طوسي- خ پادگان وليعصر- نبش كوچه شهيد مفيدي
خانه لشگرنويس تهران تهران 12781 1384/05/19 پهلوي اول تهران- خ پامنار-كوچه شهيد صوفياني- پلاك 52
سيلوي تهران تهران تهران 12782 1384/05/19 پهلوي اول تهران - ح فاصل بلوار بعثت- خ امامي و خ هلال احمر- بزرگراه شهيد رجايي
خانه شهريارفريبرز تهران تهران 13077 1384/05/22 پهلوي اول تهران - خ نوفل لوشاتو - ك گوهر شاد- پ 85
تالارفرهنگ تهران تهران 13078 1384/05/22 پهلوي تهران - خ حافظ- نرسيده به پل حافظ- شرق تالار وحدت
ساختمان مركزضمن خدمت آموزش و پرورش تهران تهران 13079 1384/05/22 پهلوي اول تهران-خ حافظ- نرسيده به پل حافظ- ضلع غربي و جنوبي تالار فرهنگ
خانه هنرمندان ايران تهران تهران 13080 1384/05/22 پهلوي دوم تهران- خ شهيد عباس موسوي-بين خ ايرانشهرو خ بهشهر- خ عاصم ترابي - خ علي رضا برفروشان
كوشك امير سليماني تهران تهران 13352 1384/05/22 اواخر قاجار-پهلوي اول تهران- بزرگراه آزادگان- جنوب شرقي پارك آبي آزادگان- محدوده فعلي پارك پامچال
مقبره پيرعطا تهران تهران 13353 1384/05/22 قاجاريه تهران- خ پامنار- نبش كوچه شيرخلوت- پ 146
حمام پامنار تهران تهران 13354 1384/05/22 قاجاريه تهران-غرب خ پامنار-200 م شمال مسجد پامنار
عمارت بادگيردار قاجاري تهران ري 13355 1384/05/22 قاجاريه ري- حاشيه كمربندي- جنوب ري -بزرگراه شهيد آويني- خ شهيد سيلسپور- پ 1
حمام حضرتي تهران ري 13356 1384/05/22 قاجاريه ري- خ حرم- نبش كوجه زراعي زنگنه- پ 79
ساختمان روزنامه اطلاعات تهران تهران 13388 1384/05/25 پهلوي اول تهران- نزديك ميدان امام خميني- تقاطع خ امام خميني- خ خيام
خانه عليزاده تهران تهران 13389 1384/05/25 پهلوي دوم تهران- بزرگراه آفريقا- تقاطع بزرگراه مدرس- خ گلنار- پ 5
خانه مهربان تهران تهران 13390 1384/05/25 پهلوي اول تهران- خ اميركبير- ك شهيد جاويدي- روبروي خانه تاريخي قوام الدوله
ساختمان اداره مركزي سيمان تهران تهران 13391 1384/05/25 پهلوي اول تهران- ميدان فردوسي- خ شهيد تقوي(‌كوشك)- بن بست انوشيروان -پ 1
مسجد فرازنده تهران تهران 13393 1384/05/25 پهلوي دوم تهران- جنب متروي شوش- خ زينوند لرستاني- جنب توقفگاه حاج محمود فرازنده
خانه كوچه فيروزكوهي ( مطلق) تهران تهران 13563 1384/07/23 قاجاريه  تهران- خ مصطفي خميني- كوچه فيروز كوهي- ضلع جنوبي مسجد شيخ عبدالنبي
مسجد ومدرسه كاظميه تهران تهران 13564 1384/07/23 قاجار تهران- خ ري- نرسيده به سه راه امين حضور
كنيسه حيم تهران تهران 13566 1384/07/23 پهلوي اول تهران- خ سي تير- نرسيده به موزه آبگينه - كوچه سيمي- نبش كوچه شهيد حسن شاطري
كاروانسراي گمرك تهران تهران 13581 1384/07/23 قاجاريه تهران- شمال ميدان شوش- خ صاحب جمع - مابين خ محمودي و مشهدي حسن ( شاهين)
حمام گلشن تهران تهران 13597 1384/07/23 قاجار تهران- خ سيروس- نبش كوچه بالاگر- روبروي امامزاده سيد اسماعيل
تيمچه اكبريان تهران تهران 13601 1384/08/15 قاجاريه تهران- خ پانزدهم خرداد- كوچه صغيرها- مقابل كوچه حكيم - پ 88
آسياب كهك تهران تهران 13731 1384/08/25 صفويه - زنديه  تهران- تقاطع اتوبان يادگار امام و بلوار مرزداران - خ لادن - بين بوستان و انارستان -  مجتمع مسكوني المهدي
مسجد بهبهاني تهران تهران 13732 1384/08/25 قاجاريه تهران- خ پانزده خرداد- نرسيده به چهار راه سيروس - داخل كوچه غفاري- پ 124
سراي روشن تهران تهران 13733 1384/08/25 پهلوي اول  تهران- خ ناصر خسرو-  روبروي  وزارت دارائي - پ 32
مسجد شيخ عبدالنبي نوري  تهران تهران 13734 1384/08/25 قاجاريه  تهران- خ مصطفي خميني- چهار راه سرچشمه 
مسجد حجتيه  تهران تهران 13735 1384/08/25 قاجاريه  تهران- خ شهيد هرندي- كوچه شهيد جعفر زالي ( باغ انگوري)
هنرستان دختران تهران تهران 13736 1384/08/25 پهلوي تهران- ضلع شمالي خ  سرهنگ سخائي
خانه تاريخي آيت ا... كاشاني تهران تهران 13737 1384/08/25 قاجار تهران- خ پانزده خردادشرقي- بازارچه نايب السلطنه -كوچه كيانتاج- كوچه عباسي
خانه گلستانه تهران تهران 13738 1384/08/25 اوايل پهلوي تهران- خ قزوين- بعد از خ اميريه - نرسيده به خيابان ملك- پ 178و 180
خانه تاريخي حسام لشكر تهران تهران 13739 1384/08/25 قاجاريه تهران- خ خيام- كوچه كربلائي- كوچه حسام لشكر- پلاكهاي 17و 19
ساختمان مجلس شوراي اسلامي تهران تهران 13740 1384/08/25 پهلوي تهران- خ امام خميني- بعد از تقاطع وليعصر- روبروي ايستگاه مترو مجلس
خانه سرهنگ ايرج تهران تهران 13857 1384/08/25 قاجار تهران - خ پامنار- بالاتر از مسجد پامنار - كوچه صوفيائي
هنرستان حافظ تهران تهران 14260 1384/11/09 پهلوي اول شهر تهران - خ 15 خرداد - بازار كفاشها- ابتداي بازار خياطها- شمال امامزاده زيد
حمام قوام الدوله تهران تهران 14606 1384/12/16 قاجاريه شهرتهران - خ امير كبير- سه راه امين حضور- ك جاويدي - ك ميرزا محمود وزير - پ 398
گرمايه معير   تهران تهران 14608 1384/12/16 پهلوي دوم شهرتهران - خ خيام - ك آب انبار معير - پ 3
عمارت ارباب هرمز تهران تهران 14610 1384/12/16 قاجاريه شهرتهران - خ تهرانپارس- فلكه چهارم تهران پارس - بوستان پليس
مسجد همت تهران تهران 14611 1384/12/16 اواخر قاجاريه شهرتهران  -خ مصطفي خميني - ك شهيد موسوي- بازارچه گذر باشي - نبش ك همت
مسجد ملك التجار تهران تهران 14612 1384/12/16 قاجاريه شهرتهران - بازار تهران - بازار عباس آباد - اول حمام چال
ساختمان سازمان بازنشستگان نيروي مسلح تهران تهران 14613 1384/12/16 اواخر قاجاريه - اوايل پهلوي شهرتهران-  خ سي تير - نبش خ سرهنگ سخائي
ساختمان دادگستري كل كشور تهران تهران 14614 1384/12/16 پهلوي اول شهرتهران - خ پانزده خرداد - سبزه ميدان - خ داور - دادگستري كل كشور - ساختمان معروف به كاخ دادگستري
خانه دبيراملك تهران تهران 14615 1384/12/16 قاجاريه- اوايل پهلوي شهرتهران - خ امير اكبير - خ عليرضا جاويدي - ك فخر الملك- پ13
سراي وهابيه تهران تهران 14617 1384/12/16 اواخر قاجار شهرتهران - خ  خيام - ك مزيتي- ابتداي بازار عباس آباد
نماي بدنه ميدان مخبرالدوله تهران تهران 14618 1384/12/16 پهلوي شهرتهران - ميدان مخبرالدوله- تقاطع خ جمهوري و خ سعدي
خانه پروين اعتصامي تهران تهران 14619 1384/12/16 اواخر قاجار شهرتهران -شرق خ مصطفي خميني - پائين تر از سه راه سرچشمه - ك شهيد عليزاده مكيلي- پلاك 10-8-6
سقاخانه كوچه امامزاده يحيي تهران تهران 14669 1384/12/16 قاجاريه شهرتهران - چهار راه سيروس - ك صاحب ديوان - ك امامزاده يحيي - نبش ك متين نژاد - پ73
پمپ بنزين ري تهران تهران 14670 1384/12/16 پهلوي اول شهرتهران -خ 15 خرداد غربي- زير پل هوايي خيابان ري - پ 515
حمام مهدي خاني تهران تهران 14672 1384/12/16 قاجاريه شهرتهران - محله بازار - شرق چهار سوق بزرگ - ك غربيان
محله چهارصددستگاه تهران تهران تهران 14831 1384/12/16 پهلوي دوم شهرتهران - 3 ك م ميدان شهدا - خ پيروزي
محور رود دره دربند تهران تهران 14833 1384/12/16  پيش از تاريخ شهرتهران- جعفرآباد  تجريش - پل روي زركنده
بافت تاريخي محله عودلاجان تهران تهران 15381 1384/12/24 قاجاري شهرتهران - حدفاصل خ ري در شرق  - ناصرخسرو در غرب - 15 خرداد در جنوب و اميركبير در شمال
چايخانه اتحاد تهران تهران 15765 1385/05/08 پهلوي اول شهر تهران - ميدان امام خميني ( توپخانه ) - خ فردوسي- كوچه طبس - پلاك 7
مسجد مستوفي الممالك تهران تهران 15768 1385/05/08 قاجاريه شهر تهران - محله سنگلج - گذر مستوفي
مسجد اردبيليها تهران تهران 15781 1385/05/08 قاجاريه شهر تهران - خ پانزده خرداد - كوچه شهيد مهدي رئيسي - كوچه چاله حصار - پ 25
مسافرخانه پارس تهران تهران 15783 1385/05/08 پهلوي (1318 ) شهر تهران - ميدان استقلال - تقاطع جمهوري و لاله زار - ضلع شمالي غرب تقاطع 
ساختمان شركت سهامي انتشار تهران تهران 15784 1385/05/08 پهلوي شهر تهران - خ جمهوري شرقي -نبش خ ملت - نرسيده به ميدان بهارستان- شماره پ 102
مسجد هدايت تهران تهران 15785 1385/05/08 قاجاريه شهر تهران - خ جمهوري غربي - نرسيده به خ لاله زار - پ 321
آرامگاه ملك المتكلمين تهران تهران 15848 1385/05/08 پهلوي اول شهر تهران - منطقه 11 شهرداري - خ كارگر جنوبي - چهارراه لشگر - خ مخصوص - كوچه شهيد ابراهيمي
قهوه خانه آذري تهران تهران 15907 1385/05/24 قاجاريه شهر تهران - ضلع غربي خ ولي عصر - بالاتر ميدان راه آهن - پ 36
موزه صنعتي 13 آبان تهران تهران 16223 1385/08/24 قاجاريه - پهلوي شهر تهران - شهرداري منطقه 12 ناحيه 2 خ امام خميني- نبش خ فردوسي - پلاك2
آب انبار سيد اسماعيل تهران تهران 16224 1385/08/24 قاجاريه شهر تهران - خ مصطفي خميني - پايين تر از كوچه غفاري - ضلع شرقي بقعه سيد اسماعيل
حمام نواب تهران تهران 16225 1385/08/24 قاجاريه شهر تهران - محدوده شهرداري منطقه 12- ناحيه 2 - خ ري - كوچه بيك دامغاني- پ215
ساختمان سينگر تهران تهران 16254 1385/08/24 پهلوي اول تهران خ سعدي - بعد از چهار راه مخبرالدوله - پ 150
خانه استاد لرزاده تهران تهران 16306 1385/08/24 پهلوي اول شهر تهران - محدوده خ شريعتي - نرسديه به خيابان بهار شيراز - كوچه سخن
خانه زند نوابي تهران تهران 16369 1385/08/24 پهلوي شهر تهران - منطقه 6 - ضلع شمال شرقي ميدان فلسطين - پ 17
خانه ميرزا بزرگ نوري تهران تهران 16707 1385/09/28 قاجاريه شهر تهران خيابان پامنار - كوچه شهيد صوفياني - پلاك 66 -68 - و پلاك ثبتي 259
مجموعه قزاقخانه تهران تهران 18674 1385/12/28 قاجاريه و پهلوي شهر تهران - شمال ميدان مشق سابق (باغ ملي ) 
ساختمان تجاري غريب تهران تهران 18675 1385/12/28 پهلوي - 1318  شهر تهران - ميدان استقلال - تقاطع جمهوري و لاله زارنو - پلاك 251
خانه سراج الملك تهران تهران 18676 1385/12/28 قاجاريه شهر تهران - خ اميركبير - كوچه سراج المك - فرعي حمام سراج الملك - پلاك 37
خانه مينايي تهران تهران 19168 1386/03/03 پهلوي تهران - خ ولي عصر ( عج ) - بالاتر از ميدان منيريه - كوچه مسلم كريمي طينت - پلاك 10
مسجد سلمان تهران تهران 19169 1386/03/03 پهلوي شهر تهران - خ 17 شهريور - بالاتر از ميدان خراسان - حد فاصل كوچه هاي تشكري و فريدوند
آسياب كوچك يوسف آباد تهران تهران 19170 1386/03/03 قاجاريه شهر تهران - خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي - بين خ 51 و 53 - خ 12 م احداثي
مهد كودك دانشگاه تهران تهران تهران 19233 1386/05/01 پهلوي دوم تهران - خ امير آباد شمالي - نبش خ فرش مقدم 
قلعه كاسني ري تهران ري 19683 1386/06/28 ساساني جنوب شهر ري - انتهاي سمت چپ - خ ميثم
سراي دلگشا (تخریب شد) تهران تهران 19848 1386/08/14 قاجاريه تهران - خ 15 خرداد - بعد از چهارراه گلوبندک -روبروي ميدان ارگ - پلاک 958
ويلاي نمازي تهران شميرانات 20154 1386/08/22 پهلوي دوم شهر تهران - شميرانات - خ نياوران - خ عصار - پلاک 14
عمارت خوانساري تهران تهران 23011 1387/04/17 پهلوي اول تهران - خ انقلاب اسلامي - ما بين ميدان فردوسي و خ استاد نجات الهي - ک نيايي - پ 5
خانه دکتر ابتهاج تهران تهران 23877 1387/08/26 پهلوي اول تهران - ميدان بهارستان - خ مجاهدين اسلام - خ ايران - مدرسه راهنمايي شهيداندرزگو
خانه ابتهاج ( ارغوان) تهران تهران 23878 1387/08/26 اوايل پهلوي دوم شهر تهران - خيابان فردوسي - خ شهيد تقوي - کوچه شهيد انوشيرواني - پلاک 22
خانه تفضلي تهران تهران 24374 1387/10/15 معاصر شهر تهران - بلوار کشاورز - خ وصال شيرازي - نبش کوچه شهيد عباس شفيعي - پلاک 60
حمام بيلقان تهران كرج 24375 1387/10/15 قاجاريه شهرستان کرج - بخش آسارا - دهستان آسارا - روستاي بيلقان - خ سازمان آب - کوچه کلانتري
ميدان شهدا تهران   24384 1387/11/15    
چهارراه شهدا تهران   24386 1387/11/21    
عمارت تقاطع حافظ و جمهوري (تخریب شد) تهران تهران 25374 1387/12/18 پهلوي اول شهر تهران - خيابان جمهوري و حافظ - گوشه جنوب شرقي
سردرب خانه تهران تهران 25378 1387/12/18 قاجاريه - معاصر شهر تهران - ميدان قدس- خ شريعتي - نبش کوچه کاشف
خانه فيض (عصمت السلطنه) تهران تهران 26595 1388/02/01 قاجاريه تهران - خ امير کبير - ک شهيد جاويدي - ک شهيد محدث
دبيرستان مروي تهران تهران 26669 13  /  /   قاجاريه - پهلوي شهر تهران - منطقه 12 - ميدان امام خميني ( توپخانه)- خيابان ناصر خسرو - ابتداي کوچه مروي - پلاک 164 جديد- 188 قديم
سراي جمهوري تهران تهران 26971 1388/04/27 قاجاريه شهر تهران - بازار بزرگ - چهارسوق بزرگ - بازار مسگرها - انتهاي بازار گوني فروشها
تيمچه صدر اعظم تهران تهران 27111 1388/04/27 اوايل قاجاريه تهران - جانب شرقي خيابان ناصر خسرو - فاصله 50 م تا تقاطع خيابان 15 خرداد - نبش جنوبي کوچه خادم
سفارت کويت تهران تهران 27115 1388/04/27 پهلوي دوم تهران - نوبنياد - 200 م جانب جنوبي پايانه اتوبوسراني شرکت واحد نوبنياد - 200 م جانب شمالي اتوبان صدر - پلاک 3
تماشا خانه سنگلج تهران تهران 27469 13  /  /   پهلوي دوم شهر تهران- خيابان وحدت اسلامي - ضلع جنوبي پارک شهر - خيابان بهشت
موزه قرآن تهران تهران 28200 1388/10/29 پهلوي دوم تهران - خيابان وليعصر- تقاطع خيابان امام خميني - مجموعه بيت رهبري - موزه قرآن
 خانه بهره مند   تهران   تهران  29376  1388/11/13   تهران - چهار راه سرچشمه - خيابان امير کبير - 
خانه بهره مند تهران تهران 29376 1388/11/13 قاجاريه تهران - چهار راه سرچشمه - خيابان امير کبير - کوچه جاويدي - 114 
 موسسه تحقيقات گياه   تهران   تهران  30500  1390/10/08     تهران- بلوار چمران- خيابان يمن- موسسه 
 تالاروحدت   تهران   تهران  30501  1390/10/08     تهران -خيابان حافظ- پائين تراز انقلاب- خيابان 
 بنياد ايران شناسي   تهران   تهران  30502  1390/10/08     تهران- خيابان شيخ بهايي جنوبي- خيابان