متات؛ رویش دوباره زندگی در بافت قديم

مدیریت طرح

اهم خدمات قابل ارائه در بخش مديريت طرح و عامليت چهارم مركز احياء و توانمندسازي اماكن تاريخي (متات)، عبارتند از: 

•مديريت طرح‌هاي مهندسي 
•مديريت طرح و توسعه
•مديريت پيمان
•پيمانكاري مديريت (كليد در دست)
•نظارت عاليه
•كنترل پروژه
•كنترل مجدد (دبل چك)
•بازرسي فني
•نظارت راهبردي
•تدوين ضوابط و استانداردها
•تدوين دستورالعمل و چك‌ليست
•برگزاري فراخوان و انتخاب مشاور و پيمانكار
•برگزاري مسابقات معماري