متات؛ رویش دوباره زندگی در بافت قديم

خدمات مشاوره

انجام مطالعات امكان‌سنجي و تهيه طرح‌هاي اجرايي، پيش‌نياز هر پروژه سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رود. در اين ميان، سرمايه‌گذاري در حوزه اماكن تاريخي، نياز به مطالعات جامع‌تري نسبت به ساير پروژه‌ها دارد. بدين‌ ترتيب مركز احياء و توانمندسازي اماكن تاريخي (متات) بخشي از فعاليت‌هاي خود را، در حوزه خدمات مشاوره و مهندسي متمركز كرده است. در اين ارتباط اين مركز آمادگي ارائه خدمات ذيل را دارد: 

• تهيه طرح احياء 
• تهيه طرح مرمت
• طراحي داخلي
• تهيه طرح بهره‌برداري
• مشاوره سرمايه‌گذاري
• تهيه طرح تامين سرمايه و مشاركت
• تهيه طرح بازاريابي، فروش و تبليغات
• تهيه طرح حقوقي مشاركت